Chemické kotvy

Image
DEN BRAVEN - Chemická kotva POLYESTER šedá 380 ml
14,47 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Pre kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií, stavebných dielov, technologických zariadení či lešení. Vhodné pre ťažké kotvenie do kameňa, betónu, pórobetónu a ľahkého betónu alebo stredne ťažké zaťaženie pre fixovanie drevených, oceľových konštrukcií, profilov, zábradlí, mreží, vodovodných armatúr apod. Jedná sa o maximálne efektívny nerozperný systém kotvenia, kde nevzniká žiadne pnutie v základných materiáloch, takže kotvy môžu byť blízko okrajov alebo blízko seba. Kartuša Tekutej kotvy je použiteľná po celú dobu doporučenej spotreby jednoduchou výmenou aplikačnej trysky a dokonalým uzatváraním krytky kartuše.Charakteristika:-       Okamžite použiteľná, jednoducho aplikovateľná-          Univerzálne použitie, rýchloschnúca-          Pre alkalické prostredie, vonkajšia aplikácia-          Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia-          Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov-          V zhode s ETAG 001-01 option 7Technické údaje-          Základ / Materiál.............Polyesterová živica-          Tepelná odolnosť............-40°C / +80°C (po vytvrdnutí)-          Aplikačná teplota............ -5°C / +35°C-          Priemer prvku ................M8 až M24-          Doba gélovatenia...........≈ 2- 45 minút (v závislosti na teplote)-          Doba vytvrdnutia........ 20 min. až 6 hod. (v závislosti na teplote a typu kotvy)
DEN BRAVEN - Chemická kotva bez styrénu (Polyester SF) šedá
14,13 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Je dvojzložkový chemický kotviaci systém pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlakov. Vhodná na kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí, nosných stĺpov, madiel a skrutiek v miestach s mokrou prevádzkou. Kotvenie do podkladov z prírodného kameňa, betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál apod. Pri aplikácií do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné vyplniť úplne maltou. Pri kotvení do plných materiálov sa sitká nepoužívajú a otvor sa vyplňuje z 1/3 až 1/2.Charakteristika:-       Bez zápachu-          Vonkajšia aplikácia-          Okamžite použiteľná, ľahko aplikovateľná-          Univerzálne použitie-          Stredne ťažké zaťaženie-          Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia-          Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov-          V zhode s ETAG 001-01 option 7Technické údaje-          Základ / Materiál........... Polyesterová živica bez styrénu-          Tepelná odolnosť..........-40°C / +80 °C (po vytvrdnutí)-          Priemer prvku ................ M8 až M24-          Aplikačná teplota........... -5°C / +35 °C-          Doba gélovatenia..........≈ 2- 90 minút (v závislosti na teplote)-          Doba vytvrdnutia........ 20 min. až 360 min. (v závislosti na teplote a type kotvy)
DEN BRAVEN - Chemická kotva Vinylester SF šedá
19,04 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Kotva na báze vinylesterovej živice s malým zápachom je vysoko výkonný, rýchlo vytvrdzujúci dvojzložkový chemicky kotviaci systém. Kotva pracuje na základe vysokej reaktivity nenasýtených vinylesterových živíc v metakrylátových monomeroch. Pri aplikácii v jedinom okamihu vytvorí táto hybridná živica efektívny, pevný a chemicky odolný spoj.Vlastnosti:-   Okamžite použiteľná, jednoducho aplikovateľná;-          Skrátený vytvrdzujúci čas – krátka doba tuhnutia;-          Nehorľavá;-          Veľmi slabý zápach;-          Vysoká chemická odolnosťPoužitie:-          Chemické kotvenie oceľových tyčí, zábradlia a skrutiek;-          Kotvenie do podkladov z betónu, muriva, kameňa a pod.;-          Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových vrát, výkladných skríň a pod.;-          Vhodné pre kotvenie blízko okrajov-          Vhodné pre upevnenie výstuže sklobetónových stien, závitových skrutiek, závitových tyčí, vložiek s vnútorným závitom, a pod.Technické údaje:Základ / Materiál: nenasýtená vinylesterová živica v metakrylátových monomeroch (bez styrénu)Tepelná odolnosť: -40°C / +80°C (po vytvrdnutí)Aplikačná teplota: -10°C / +40°CBalenie kratuša 280ml.
DEN BRAVEN - Chemická kotva ARCTIC šedá
19,10 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Kotva na báze vinylesterovej živice s malým zápachom je vysoko výkonný, rýchlo vytvrdzujúci dvojzložkový chemicky kotviaci systém. Kotva pracuje na základe vysokej reaktivity nenasýtených vinylesterových živíc. Pri aplikácii v jedinom okamihu vytvorí táto hybridná živica efektívny, pevný a chemicky odolný spoj.Charakteristika:-       Okamžite použiteľná, jednoducho aplikovateľná-          Krátka doba gélovatenia i pri nízkej teplote-          Aplikovateľná aj pri teplote okolo -20 ° C-          Veľmi slabý zápach-          Vysoká chemická odolnosť a životnosťPoužitie:-          Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlia a skrutiek;-          Kotvenie do podkladov z betónu, muriva, kameňa, pórobetónu a pod.;-          Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových vrát, výkladných skríň a pod.;-          Ideálna pre chladiarne a mraziarne-          Použitie vo vlhkom prostredí-          Vhodné pre upevnenie výstuže sklobetónových stien, závrtných skrutiek, závitových tyčí, vložiek s vnútorným závitom, a pod
Cistiaca kefka 12 mm kovová
11,12 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Praktické príslušenstvo na správnu aplikáciu tekutých kotiev. Ide o špeciálne čistiace kefky k uvoľneniu nesúdržného odvŕtaného materiálu vo vnútri otvoru.
DEN BRAVEN - Chemická kotva VINYLESTER ECO šedá 0,3 L
13,08 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Profesionálna, dvojzložková chemická kotva na rýchle a pevné kotvenie.Umožňuje kotvenie v interiéroch a exteriéroch s vysokou aplikačnou teplotou až do +40°C.Je možné kotviť do všetkých typov podkladov ako je betón, murivo, duté tehly, prírodný kameň, tvárnice a ľahký betón. Vhodná je na extrémne zaťaženie a uchytenie drevených alebo oceľových konštrukcií, fasádnych prvkov, športových zariadení, lešenia, stĺpikov, držadiel, markíz, brán a pod.Použitie:- chemické kotvenie oceľových tyčí, zábradlia a pod.- kotvenie do podkladov- vhodné na kotvenie blízko okrajov konštrukcie- kotvenie mechanického upevňovania výkladov, výkladných skríň a pod.- upevnenie sklobetónových skiel, vložiek s vnútorným závitom a pod.Príprava podkladuOtvory, kde sa bude chemická kotva nanášať musia byť čisté, suché, bez voľných častíc prachu, mastnoty a oleja.AplikáciaVyvŕtajte otvor predpísaných rozmerov pre použitú závitovú tyč alebo betonársku výstuž.Otvor dôkladne vyčistite pomocou vzduchovej pumpy a kefky.Odskrutkujte uzáver a nasaďte mixážnu špičku (trysku) a kartušu vložte do aplikačnej pištole.Vytlačte asi 10 cm kotviacej malty mimo pripravené otvory, pokiaľ nie je dosiahnutá rovnomerne šedá farba.Homogénne zmiešanú chemickú kotvu aplikujte na dno vyvŕtaného otvoru, potom zaplňte cca od 1/3 až do 1/2 otvoru.Pri aplikácii do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je nutné vyplniť až po okraj maltou.Zasuňte rukou otáčavým pohybom závitovú tyč, resp. puzdro, prut alebo svorník.Počkajte na vytvrdnutie pred upevnením kotvených predmetov.Nespotrebovanú časť je možné opäť použiť s nasadením novej mixážnej trysky.Identifikácia nebezpečnosti (zložka A)Klasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Sens. 1; H317Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorObsahuje: Tetrametylén dimetakrylát; Etylén-dimetakrylát; Kyselina metakrylová, monoester s propán1,2-diolomom; Reakčná hmota z 2,2 '- [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a etanolu 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl) amino]Výstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu pary.P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.P280 Noste ochranné rukavice.P333+313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P362+364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Identifikácia nebezpečnosti (zložka B)Klasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Sens. 1; H317Eye Irrit. 2; H319Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorObsahuje: DibenzoylperoxidVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu pary.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.P333+313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P337+313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P362+364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Naša podkategória chemických kotiev ponúka široký výber kvalitných a spoľahlivých kotiev pre vaše stavebné a montážne potreby. Chemické kotvy predstavujú skvelú alternatívu k tradičným mechanickým kotvám, pretože sa spoliehajú na chemickú reakciu medzi hydrofóbnymi časticami a substrátom. Táto technológia zaisťuje vynikajúcu pevnosť, odolnosť a spoľahlivosť kotviacich systémov. Na našom webe nájdete široký sortiment chemických kotiev vyrobených z vysoko kvalitných materiálov, ako je epoxidová živica, polyester alebo hybridná zmes. Všetky naše produkty sú overené a certifikované, čo zabezpečuje ich vysokú kvalitu a bezpečnosť pri používaní. Chemické kotvy sú vďaka svojej vynikajúcej vytrvalosti a spoľahlivosti ideálnym riešením pre kotvenie betónových, tehlových alebo kameňových konštrukcií. Vďaka chemickému procesu tvorby spojenia medzi kotvou a substrátom dokáže kotva efektívne odolávať zaťaženiu vplyvom ťahových a ohybových síl. Pre našich zákazníkov ponúkame širokú paletu rôznych typov chemických kotiev, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami a použitím. Napríklad, ak potrebujete silnú a odolnú kotvu pre veľké zaťaženie, odporúčame vybrať si epoxidovú chemickú kotvu. Táto kotva je schopná udržať aj najťažšie predmety v bezpečí a stabilite. Na druhej strane, ak potrebujete kotvu pre menej náročné aplikácie, hybridné a polyesterové chemické kotvy sú pre vás ideálne. Ponúkajú dostatočnú pevnosť a pružnosť pre mnohé stavebné projekty, ako napríklad montáž rôznych regálov, polic alebo iných prvkov vo vašej domácnosti alebo pracovnom prostredí. Pre praktické použitie našich chemických kotiev ponúkame aj kompletné sadzby, ktoré zahŕňajú všetky potrebné komponenty - kotvu, živicu, mixovaciu trysku a prípadne dodatočné príslušenstvo. Tieto sadzby sú navrhnuté tak, aby uspokojili vaše potreby a uľahčili vám inštaláciu. Nezáleží na tom, či ste profesionál alebo amatér v oblasti stavebných prác, naše chemické kotvy vám poskytnú spoľahlivé a bezpečné kotvenie v rôznych aplikáciách. Sme tu, aby sme vám pomohli vybrať si ten správny typ kotvy pre vaše konkrétne potreby a poskytli vám kvalitné produkty, ktoré vám umožnia dokončiť vaše stavebné projekty s maximálnou pevnosťou a spoľahlivosťou.

Image
Produkty

Populárne produkty

Orion Dóza sklo/bambus patent 0,5 l, 0,5 l
4,49 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Byvajsnami SK, FORD, 80x60 cm, biela
101,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kuchynská doska 40 cm mramor piemonte
39,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Polička Kiki VS2-94-BE/K white
59,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Zľava 9%
Rozšírenie skrini 1D Avis DP1/AV lakované pacific walnut/crystal
278,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
JarStol Rohová skriňa Indianapolis I-14 | jaseň svetlý
359,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Samolepiaca tapeta moderné prvky Mandaly v čiernobielom
49,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kulinář Petr Stupka Korenie bylinkové maslo, 60 g
2,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Záhradný kvetináč 2 ks vodný hyacint Dekorhome Hnedá
70,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Botník drevotrieska Dekorhome Čierna
183,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
FT - MADLO kód K02K 25x25 mm SP ks 300 mm, 25x25 mm, 325 mm
78,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Fotorám 40x60 cm, Falc 244060 2/4
18,90 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile