Farby na karosériu auta

Image
HB BODY 950 - Izolačná protihluková farba biela 4 L
35,28 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Izolačná hmota na báze kaučuku k ochrane proti hluku na spodné, vonkajšie a vnútorné časti karosérie - prahy, lemy blatníkov, nárazníky, spoilery a pod. Je rýchloschnúca, prelakovateľná s tvorbou charakteristickej štruktúry. Vonkajšie časti odporúčame ešte prelakovať pre dostatočnú ochranu pred UV žiarením. Využiteľná je aj pre vyrovnanie nerovností v motorovom priestore, interiéri a v batožinovom priestore - najmä pri karosárskych opravách.Výdatnosť: - cca 2 m2/LRiedenie: - neriedi sa Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou hmoty očistený - bez asfaltových škvŕn, odmastený, opláchnutý tlakovou vodou a vyschnutý. Skorodované miesta ošetrite a natrite základnou farbou BODY 969 alebo BODY 992. Aplikácia BODY 950 pred použitím premiešajte pretrepaním, aplikujte na striekaciu pištoľ na spodky. Aplikujte v dvoch vrstvách a medzi jednotlivými vrstvami nechajte odstup 5-10 minút. Za ,,mokra" je možné prelakovať syntetickými vrchnými farbami. Po zaschnutí je možné prelakovanie všetkými lakovacími systémami. Pre zvýšenie priľnavosti vrchného náteru je vhodné použiť BODY 340. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahkýtoluénbutyl acetátbenzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká aromatická frakciaVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY P961 - Jednozložková reaktívna základná farba šedá 400 ml
8,87 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Základná rýchloschnúca jednozložková farba na kyselinovej báze. Je určená na základné nátery materiálov ako je nerez, pozink, meď, hliník, chróm, galvanizované povrchy a čisté železo. Na zaschnutý náter sa môže aplikovať akýkoľvek náterový systém vrátane polyesterových tmelov.farbu je možné aplikovať buď ako plniaci základ alebo ako základnú farbu.Riedenie:- riedidlo BODY 740Tuženie:- netuží saPríprava podkladuPovrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty.na odmastenie odporúčame použiť Antisil 770 alebo 771.V prípade potreby odstráňte poškodené vrstvy farieb alebo vzniknutú hrdzu.AplikáciaPre plniaci základ rieďte v pomere 2:1.Naneste dve až tri vrstvy a nechajte preschnúť.Po úplnom preschnutí je možné vykonať brúsenie zrnitosťou P400-500 alebo ručne pod vodou zrnitosťou P600-1000.Jednotlivé vrstvy aplikujte pomocou striekacej pištole.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/200Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:n-butanol1-metoxypropán-2-ol bisfenol-A-epichlórhydrínová živica s priemernou molekulovou hmotnosťou 700xylén2-metylpropán-1-olVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H335-H336 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.51052P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY PLASTOFIX 340 - Základná farba na plastové časti karosérie transparentná 1 L
31,99 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Transparentný základný náter pre použitie na umelohmotné povrchy - pre všetky typy hmôt okrem polyetylénu. Náter vyniká vysokou priľnavosťou a ako medzivrstva medzi BODY 950 a vrchné lakovacie systémy.Tuženie: - nepoužíva sa tužidlo Riedenie: - neriedi sa Príprava podkladu Podklad pred aplikáciou náteru očistite - odmastite a odstráňte všetky nečistoty.Na odmastenie použite prípravok Antisil. Aplikácia Plastofix aplikujte v dvoch vrstvách. Doba schnutia vrstvy je cca 20 minút pri optimálnych podmienkach.Po uschnutí je možné aplikovať lakovací systém. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:xylénetylbenzénVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H315 Dráždi kožu.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:Výrobok obsahuje: Prekurzory výbušnín podliehajúce ohlasovaniu. Sprístupnenie, dovoz, držba a použitie podľa nariadenie (EÚ) 2019/1148, článok 9.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Naša podkategória farby na karosériu auta je skutočným rajom pre všetkých motoristov, ktorí chcú svojmu vozidlu dopriať dokonalý vzhľad. Ponúkame širokú paletu farieb, ktoré sú určené špeciálne pre karosériu auta, aby ste mohli svoje vozidlo personalizovať podľa svojich predstáv. V našej ponuke nájdete rôzne druhy farieb - matné, lesklé, metalické či perleťové - takže nech už preferujete akúkoľvek štruktúru a odtieň, určite si u nás vyberiete. S našimi prvotriednymi farbami môžete bez obáv renovovať karosériu vášho auta a dodať mu nový lesk. Naša ponuka farieb je vytvorená špeciálne s ohľadom na kvalitu a trvanlivosť. Všetky naše farby majú vynikajúce krycie schopnosti a sú odolné voči poveternostným vplyvom, čo zaisťuje dlhotrvajúci a odpudzujúci vzhľad vášho vozidla. Okrem toho, ponúkame aj široký výber farebných odtieňov, takže môžete vybrať farbu, ktorá najlepšie vyjadruje vašu osobnosť a štýl. Vďaka našim farbám môže váš automobil vyniknúť na ceste a pritiahnuť obdivné pohľady. Naša webová stránka je ľahká na navigáciu, a preto si rýchlo vyberiete farbu podľa vašich preferencií. Môžeme vám tiež poskytnúť vzorky na vyskúšanie farby predtým, ako ju zakúpite. Našou prioritou je vaša spokojnosť, a preto vám radi pomôžeme s akýmikoľvek otázkami alebo problémami, ktoré by ste mali. Nakoniec, naša konkurencieschopná cena za kvalitné farby robí z našej ponuky neodolateľnú možnosť pre každého majiteľa vozidla. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli dodať vášmu autu úžasný vzhľad, ktorý si zaslúži. Vyberte si farbu pre karosériu auta u nás a získajte najlepší výber na trhu.

Image
Produkty

Populárne produkty

MOTIP AUTO - Žiaruvzdorný lak transparentny 400 ml
13,53 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Vôňa do auta FRESH BAG New Car
2,34 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Stropná lampa AC170-250V čierna IP65 3000K PL1
24,99 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Stojacia lampa AYD XIII 150 cm béžová
68,82 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Bellatex Detská deka Ella Sovička, 100 x 155 cm
18,49 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Koberec 0.6/1.2 SI-18261 CHINDI
7,92 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Cestovný vankúšik Mráčiky, 28 x 28 cm
12,49 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
DÓZA NA SUŠIENKY Xmas - 2023
7,00 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Svietiaca LED dekorácia Tree shape 10 LED, 14,4 x 15 x 2,5 cm
4,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Product Images
Zľava 9%
Skriňa Ottawa 200 čierna
593,10 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
TESCOMA Držiak na tablet a mobil FlexiSPACE
9,49 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile