Lepidlá na plasty

Image
PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty 30 g
4,17 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Špeciálne lepidlo na lepenie tvrdených aj mäkčených plastov (mäkčené PVC, ABS, plexiskla, polykarbonátu a pod.) a ich kombinácií s rôznymi materiálmi (guma, koža, keramika, sklo, drevo, kov, textil).Príprava podkladuLepený materiál musí byť suchý a zbavený mastnoty a prachu.Pokiaľ je to možné, lepené povrchy pred lepením zdrsnite, prípadne očistite rozpúšťadlo.AplikáciaLepidlo naneste rovnomerne a v dostatočnom množstve na oba lepené povrchy a nechajte 5 – 10 minút odvetrať. Po odvetraní bude na povrchu viditeľný jednoliaty film lepidla. Lepidlo musíbyť na dotyk suché, nemalo by sa lepiť na prsty a vytvárať nitky.Po odvetraní pritlačte oba lepené povrchy k sebe.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Horľavé kvapaliny kategória 2H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Cieľový orgán: Centrálny nervový systémPrvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje acetónVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozornenia H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Doplňujúce informácie EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.Bezpečnostné upozornenia P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťRozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
DEBBEX - Kontaktné lepidlo 0,05 L
2,89 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Kontaktné lepidlo vhodné pre použitie v domácnosti, či na záhrade.Je vhodné predovšetkým na kožené a textilné veci, ale môže byť využité aj na kov, drevo, kameň a niektoré druhy plastov. Odoláva vlhku a vode.Lepidlo rýchlo priľne k podkladu a jednoducho sa aplikujte.Vytvára pružný spoj s dobou manipulácie 10 minút.Po vytvrdnutí vytvára spoj žltej farby.Príprava podkladuPovrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.AplikáciaLepidlo nanášajte rovnomerne v tenkej vrstve.Lepidlo je po nanesení v dobe manipulácie možné rozotrieť napr. štetcom.Doba počiatočného odvetrania je cca 10 minút.Doba dosiahnutia maximálnej pevnosti je 24 hodín.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Flam. Liq. 2; H225Asp. Tox. 1; H304Skin Irrit. 2; H315Eye Irrit. 2; H319STOT SE 3; H336Repr. 2; H361STOT RE 2; H373Aquatic Chronic 3; H412Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: NebezpečenstvoObsahuje: Acetón, Xylén, Etylacetát, Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, >5% n-hexánVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P403+233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
DEBBEX EPOXY PLASTELÍNA - Lepiaca a tesniaca epoxidová hmota svetlá čierna 56,6 g
4,88 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Lepiaca a tesniaca plastelína, ktorú je možné tvarovať do požadovaných tvarov.Po vyzretí je odolná voči vode, je možné ju pilovať, brúsiť a vŕtať.Vhodná je na lepenie nasiakavých a nenasiakavých materiálov napr. dreva, keramiky, plastu a predovšetkým kovu.Je možné ju použiť na opravy, tmelenie a lepenie.Príprava podkladuPovrch musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc, prachu, mastnoty a oleja.AplikáciaVyberte plastelínu z plastového krytu a odrežte si požadované množstvo.Plastelínu dôkladne stláčajte, kým dosiahne rovnomernú farbu.Vytvarujte požadovaný tvar a použite následne na lepenie alebo tesnenie.Plastelínu dôkladne utlačte.Po 12 hodinách môže byť spoj zaťažený vodou.ČistenieVytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia ES č. 1272/2008Skin Sens. 1; H317Eye Dam. 1; H18Resp. Sens. 1; H334Aquatic Chronic 3; H412Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoObsahuje:- produkt reakcie: bisfenolu A a epichlórhydrínu , 2,2'-iminodi(etán-1-amín), metyl-akrylát, 1,2:4,5-dianhydrid kyseliny benzén-1,2,4,5-tetrakarboxylovejVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu pár.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Akpoužívate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie:EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu

V našej ponuke nájdete široký výber lepidiel na plasty, ktoré sú ideálne na rôzne druhy plastových materiálov. Naša podkategória Lepidlá na plasty obsahuje vysokokvalitné lepidlá, ktoré sú vhodné na lepenie plastových povrchov ako napríklad PVC, ABS, polyester, polystyrén a ďalšie. S našimi lepidlami na plasty môžete rýchlo a spoľahlivo opraviť či zalepiť plastové predmety, bez ohľadu na to, či ide o drobnú opravu alebo väčší projekt. Vďaka našim produktom môžete jednoducho a efektívne spraviť akékoľvek plastové úpravy. Vyberte si z našej širokej ponuky lepidiel na plasty a získajte kvalitné lepidlo za výhodné ceny. S našimi produktami budete mať istotu, že vaše plastové materiály budú spojené pevne a spoľahlivo. U nás nájdete všetko, čo potrebujete pre správne lepenie plastových materiálov. Navštívte náš internetový obchod a objavte nový spôsob, ako pracovať s plastovými materiálmi.

Image
Produkty

Populárne produkty

Hrnček TYPHOON Apple Heart Big Mug, 350ml
7,90 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Žltý moderný záves do spálne na štipce
20,30 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Komoda Nr 44 -2D/90X86X40 borovica
149,00 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Lis na zemiaky
9,99 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Obliečka na vankúš Bonaire 45x45 cm tropická
8,98 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Horná Kuchynská Skrinka Shadow 100cm
63,67 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Obraz na stenu - O našej rodine
29,00 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Ses Sada penových vodolepiek Rozprávkové postavy, 14 ks
11,99 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
RYOBI Nože do hoblíka, 82 mm 2 ks PB82A2
7,00 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Stôl Max Dub Artisan / Čierna Mat 160x90
139,00 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
WERA Kraftform demolačné skrutkovače sada 2
101,47 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
HALMAR Toledo 2 jedálenská stolička dub medový / tmavosivá
82,00 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Extol Craft Papier brúsny 115x280mm, 10ks, P120, 10 otvorov
4,39 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Guzzanti GZ 122 výrobník ľadu, čierna
183,99 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Helios Spektra Premium B09-4,1L
11,50 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile