Penetračný náter na fasády

Image
BARLET - Akrylátový penetračný náter 10 kg
33,39 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Ako základný penetračný NÁTER na savé podklady (drevo, omietky atď) pre zníženie savosti a zároveň zlepšenie priľnavosti vrchného náteru disperznou farbou (Latex,Bakrylex email, Barlet akrylát, Bakrylex lak, Remal). Nanáša sa štetkou na suchý, prachu a nečistôt zbavený podklad v jednej alebo v dvoch vrstvách (podľa savosti podkladu).Vrchný náter farbou je možné aplikovať po zaschnutí penetračné vrstvy. V závislosti na savosti a na stave zpevňovaného podkladu je možné riediť v pomere 1 diel penetrácia a až 5 dielov vody. Výdatnosť: 7 m2 / 1 kg
REVITAL PRIMER NG - Egalizačný základný náter na premostenie trhlín biela 5 L
41,76 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Základný náter plnený mikrovláknami a jemným kremičitým pieskom vhodný na natieranie vlasovo popraskaných jemne a drsne zahradených podkladov.Je tiež vhodný na úpravu nerovnomerne drsných - opravovaných podkladov pred maľovaním s mikroarmovanými a inými farbami.Vzhľadom na vysokú paropriepustnosť a obsah silikátových plnív, je vhodný aj na použitie na historických budovách, pretože zanecháva povrch difúzne otvorený a vzhľadom na silikátové plnivá umožňuje dobrú prídržnosť silikátových farieb.Dobre prekryje trhliny šírky do 0,3 mm.Podklad egalizuje vzhľadom na drsnosť a nasiakavosť vody, a viaže naň aj častice prachu, ktoré pred čistením z akéhokoľvek dôvodu nemohli byť odstránené.Výdatnosť:- 0,25-0,3 L/m2 pri jednom nátere- 0,3-0,6 L/m2 v dvoch vrstváchRiedenie:- vodou (maximálne do 5%)Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, tvrdý, bez slabo prídržných častíc, mastnoty a iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pri obnovovacom nátere odstráňte  z podkladu nesúdržné nátery.AplikáciaRevital Primer pred použitím ako aj počas prác viac krát premiešajte.Ak je to potrebné, náter zrieďte maximálne 5% vody.Aplikujte štetcom alebo valčekom v 1-2 vrstvách.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2Hizotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý,metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
DEN BRAVEN - Impregnačný a ochranný náter stien PROFI 5 l transparentná
72,37 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Jednozložkový koncentrovaný prípravok určený pre impregnáciu savých podkladov pred klimatickými vplyvmi nad úroveň terénu. Vhodná na impregnáciu poréznych materiálov pred pôsobením vlhka a vody, ochrana pred vnikaním chemických látok a nečistôt. Na ochranu omietok, tehlového muriva, prírodného a umelého kameňa, betónu a iných minerálnych podkladov. Spotreba:- cca 4-5 m2/L podľa savosti podkladuPríprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Konštrukčné povrchy je nutné opraviť, opravy z mált a betónu je nutné nechať vyzrieť cca 28 dní. Výkvety húb a plesne odstráňte likvidátorom plesní, opláchnite vodou a 2 dni nechajte preschnúť. Aplikácia Roztok nanášajte štetcom alebo valčekom. Pri nanášaní valčekom postupujte technikou zhora dolu, na vodorovných plochách je nutné impregnáciu rozotrieť. Minimálna teplota povrchu a okolia musí byť nad +5°C. Prevádza sa jeden až dva nátery do nasýtenia povrchu. Obvykle postačuje 1 náter. Medzi dvoma nátermi nechajte minimálne 2 hodiny časový odstup. Doba schnutia je 3-4 hodiny. Povrch je odolný voči vode po 24 hodinách. Čistenie náradia Náradie po skončení prác umyte ihneď vodou. 
COLORLAK EKOPEN KONCENTRÁT E0602 - Hĺbkový koncentrovaný penetračný náter transparentná 5 kg
68,89 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Koncentrovaný hĺbkový penetračný náter určený k spevneniu starých a zvetraných omietok v interiéri a exteriéri. Je vodou riediteľný, paropriepustný s rýchlym schnutím. Používa sa k penetrácií starého a nového muriva, vápenných, vápenno-cementových, sadrových, disperzných omietok, betónu, betónových panelov, drevotrieskových, drevovláknitých, cemento-trieskových dosiek alebo sadrokartónu.Zjednocuje nesúrodú savosť podkladu a pripravuje ho na aplikáciu vrchným náterom.Výdatnosť: - 12,5-33 m2/kgRiedenie:- vodouPomer riedenia:- 1 diel penetrácie : 5 dielov vody (menej savé podklady)- 1 diel penetrácie : 9 dielov vody (veľmi savé podklady)Príprava podkladuPred aplikáciou zmiešajte penetráciu s vodou v uvedenom pomere. U veľmi savých podkladoch narieďte penetračný prostriedok v pomere 1 diel penetrácie s 9 dielmi vody a aplikujte v dvoch vrstvách.Pri menej savých podkladoch postačuje jedna vrstva.Aplikujte valčekom, štetkou alebo striekaním. Doba zasychania aplikovanej vrstvy je cca 4 hodiny.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadáPrvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáPiktogramy nebezpečnosti: odpadáSignálne slovo: odpadáUpozornenia na nebezpečnosťNa požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Bezpečnostné upozorneniaP271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Ďalšie údajeObsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 30 g/l VOC.Iná nebezpečnosťPBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.vPvB:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
COLORLAK EKOPEN KONCENTRÁT E0602 - Hĺbkový koncentrovaný penetračný náter transparentná 10 kg
132,23 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Koncentrovaný hĺbkový penetračný náter určený k spevneniu starých a zvetraných omietok v interiéri a exteriéri. Je vodou riediteľný, paropriepustný s rýchlym schnutím. Používa sa k penetrácií starého a nového muriva, vápenných, vápenno-cementových, sadrových, disperzných omietok, betónu, betónových panelov, drevotrieskových, drevovláknitých, cemento-trieskových dosiek alebo sadrokartónu.Zjednocuje nesúrodú savosť podkladu a pripravuje ho na aplikáciu vrchným náterom.Výdatnosť: - 12,5-33 m2/kgRiedenie:- vodouPomer riedenia:- 1 diel penetrácie : 5 dielov vody (menej savé podklady)- 1 diel penetrácie : 9 dielov vody (veľmi savé podklady)Príprava podkladuPred aplikáciou zmiešajte penetráciu s vodou v uvedenom pomere. U veľmi savých podkladoch narieďte penetračný prostriedok v pomere 1 diel penetrácie s 9 dielmi vody a aplikujte v dvoch vrstvách.Pri menej savých podkladoch postačuje jedna vrstva.Aplikujte valčekom, štetkou alebo striekaním. Doba zasychania aplikovanej vrstvy je cca 4 hodiny.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadáPrvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáPiktogramy nebezpečnosti: odpadáSignálne slovo: odpadáUpozornenia na nebezpečnosťNa požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Bezpečnostné upozorneniaP271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Ďalšie údajeObsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 30 g/l VOC.Iná nebezpečnosťPBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.vPvB:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
COLORLAK PENSIKON E0604 - Silikónový penetračný prostriedok transparentná 5 kg
41,87 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Hĺbkový silikónový penetračný prostriedok pod silikónové fasádne farby a ako egalizačný prostriedok na minerálne podklady. Má výbornú priepustnosť vodných pár a výrazný hydrofobizačný účinok. Používa sa k spevneniu a egalizácií minerálnych podkladov, vápenných, vápenno-cementových, cementových a sadrových omietok, betónu, kameňa alebo vápenno-pieskového muriva.Výdatnosť: - 2,5-10 m2/kgRiedenie:- neriedi sa (iba u veľmi savých podkladoch sa riedi vodou)Príprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, zbavený prachu, mastnoty, nečistôt a starých nepriľnavých náterov.Podklad musí byť izolovaný od spodnej vody.AplikáciaNáter je možné aplikovať štetcom, štetkou, valčekom alebo striekaním.Pri použití sa neriedi, riedi sa v prípade veľmi savých podkladov v pomere s vodou 1:1.Aplikujte dve vrstvy. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadáKlasifikačný systém:Klasifikácia zodpovedá aktuálnej vnútroštátnej a európskej chemickej legislatíve (viď kapitola 15).Prvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáPiktogramy nebezpečnosti: odpadáSignálne slovo: odpadáUpozornenie na nebezpečnosťNa požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Bezpečnostné upozorneniaP271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Ďalšie údaje: Obsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 10 g/l VOC.Iná nebezpečnosťPBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
COLORLAK PENSIL E0603 - Hĺbkový silikátový penetračný prostriedok transparentná 5 kg
38,63 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Silikátový penetračný náter určený pod silikátovú farbu Fasax Silikát. Má výbornú priepustnosť vodných pár a používa sa aj ako egalizačný náter pod minerálne omietky. Je určený k penetrácií sanačných a minerálnych omietok, kameňa, vápencového muriva, silikátových a minerálnych omietok.Výdatnosť: - 2,5-10 m2/kg (v závislosti na štruktúre a savosti podkladu)Riedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť suchý, súdržný, zbavený prachu, mastnoty, nečistôt a starých nepriľnavých náterov.Zároveň musí byť odizolovaný od vody.Prípadne nerovnosti vyrovnajte a v prípade biologického napadnutia ošetrite povrch vhodným biocídnym výrobkom.AplikáciaPri použití sa neriedi - pri veľmi savých podkladoch je možné riedenie v pomere 1:1 s vodou v dvoch vrstvách.Aplikuje sa štetkou, štetcom, valčekom alebo striekaním.Doba zasychania je cca 4 hodiny.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES: odpadáKlasifikačný systém:Klasifikácia zodpovedá aktuálnej vnútroštátnej a európskej chemickej legislatíve (viď kapitola 15).Prvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadáPiktogramy nebezpečnosti: odpadáSignálne slovo: odpadáUpozornenia na nebezpečnosťBezpečnostné upozorneniaP271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Ďalšie údaje: Obsah VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Výrobok obsahuje 5 g/l VOC.Iná nebezpečnosťPBT:Zmes podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická) v súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

Penetračný náter na fasády je špeciálny typ náteru určený na ochranu a zlepšenie vzhľadu fasádnych povrchov. Táto podkategória sa zameriava konkrétne na penetráciu povrchu a vytvára ochranný film, ktorý zabraňuje prístupu vody a iných nečistôt do povrchu. Penetrácia je dôležitou súčasťou údržby fasád, pretože chráni povrch pred vlhkosťou, plesňami a inými vplyvmi životného prostredia. Tento typ náteru je vhodný pre rôzne povrchy, ako sú tehlové, betónové, omietkové alebo štruktúrované. Penetračné náterové prípravky sú zložené z prchavých látok, ktoré prenikajú hĺbkovo do povrchu a reagujú s jeho základnými zložkami. Týmto spôsobom sa vytvorí ochranná bariéra, ktorá zabraňuje prístupu vody a iných nečistôt do vnútra povrchu a zároveň umožňuje povrchu dýchať. Penetračný náter na fasády je zvyčajne transparentný, čo umožňuje zachovať pôvodný vzhľad povrchu. Táto vlastnosť je veľmi dôležitá pre estetický výzor fasády a tiež zabraňuje tvorbe nežiaducich efektov ako je odlupovanie farby alebo vznik bublín. Vďaka využívaniu penetrácie náteru sa zvyšuje aj životnosť fasádneho povrchu. Penetrácia posilňuje štruktúru povrchu a chráni ju pred vplyvmi počasia a inými vonkajšími faktormi. To znamená, že fasáda vydrží dlhšie bez nutnosti jej obnovy alebo opravy. Penetračný náter na fasády je ideálny pre použitie na starých fasádach, ktoré vykazujú problémy s trvanlivosťou a vzhľadom. Avšak je vhodným riešením aj pre nové fasády, ktoré majú byť chránené pred budúcim opotrebovaním a poškodením. V rámci podkategórie Penetračný náter na fasády ponúkame široký výber rôznych typov a značiek produktov, ktoré sú vyrobené so zreteľom na kvalitu a účinnosť. Každý z týchto produktov má svoje unikátne vlastnosti a výhody, aby vyhovoval konkrétnym potrebám zákazníka. Ak hľadáte spoľahlivý a efektívny spôsob, ako ochrániť a zlepšiť vzhľad svojej fasády, podkategória Penetračný náter na fasády je pre vás to pravé miesto. Vyberte si zo širokej ponuky produktov a získajte dlhotrvajúcu ochranu a krásny vzhľad pre vašu fasádu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Orion Dóza sklo/bambus patent 0,5 l, 0,5 l
4,49 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Byvajsnami SK, FORD, 80x60 cm, biela
101,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kuchynská doska 40 cm mramor piemonte
39,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Polička Kiki VS2-94-BE/K white
59,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Zľava 9%
Rozšírenie skrini 1D Avis DP1/AV lakované pacific walnut/crystal
278,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
JarStol Rohová skriňa Indianapolis I-14 | jaseň svetlý
359,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Samolepiaca tapeta moderné prvky Mandaly v čiernobielom
49,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kulinář Petr Stupka Korenie bylinkové maslo, 60 g
2,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Záhradný kvetináč 2 ks vodný hyacint Dekorhome Hnedá
70,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Botník drevotrieska Dekorhome Čierna
183,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
FT - MADLO kód K02K 25x25 mm SP ks 300 mm, 25x25 mm, 325 mm
78,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Fotorám 40x60 cm, Falc 244060 2/4
18,90 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile