Produkty s končiacou exspiráciou

Image
COLOR COMPANY - riedidlo Profilak 370 g
5,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Riedidlo je určené na riedenie jednozložkového polyuretánového laku na drevo Profilak. Okrem toho je možné ho použiť aj na čistenie pracovných pomôcok pri aplikácií Profilaku. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 2, H225Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H336Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyVeľmi horľavá kvapalina a pary.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: acetón, etyl-acetátVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Doplňujúce informácieEUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahyObal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériamistanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Vitajte v našej kategórii "Produkty s končiacou exspiráciou". Tu nájdete široký výber produktov, ktorých exspirácia sa blíži, ale sú stále v plne použiteľnom stave. Sme presvedčení, že aj keď produkt dosiahol svoj exspiračný termín, nemusí to znamenať, že sa už nedá použiť. Mnoho z týchto produktov je v skutočnosti stále plne funkčných a prináša neustále využitie a radosť. Naša kategória ponúka takýto sortiment produktov za zvýhodnené ceny. V našej ponuke nájdete rôzne typy produktov, ako napríklad potraviny, krémy, kozmetiku, lieky a iné spotrebné produkty s ohraničenou trvanlivosťou. Všetky produkty z tejto kategórie sú starostlivo skontrolované a zabezpečujeme, že aj napriek blížiacemu sa dátumu exspirácie, sú stále bezpečné na použitie. Naša stránka poskytuje detailné informácie o každom produkte, vrátane dátumu exspirácie a iných dôležitých údajov, ktoré vám pomôžu pri výbere. Taktiež ponúkame možnosť filtrácie podľa kategórie, značky a ceny, takže si môžete zvoliť presne taký produkt, aký potrebujete. Okrem toho, naša kategória "Produkty s končiacou exspiráciou" je pravidelne aktualizovaná, aby sme vám poskytli najnovšie dostupné produkty. Naším cieľom je nielen poskytnúť vám výhodné nákupy, ale tiež minimalizovať množstvo potravy a ďalších produktov, ktoré by inak skončili v odpadkoch. Ak ste zvedaví a chcete ušetriť peniaze a zároveň pomôcť životnému prostrediu, neváhajte prehliadnuť našu kategóriu "Produkty s končiacou exspiráciou". Každý nákup v tejto kategórii vám umožní objaviť nové možnosti a prispieť k udržateľnému rozvoju.

Image
Produkty

Populárne produkty

4Home Prehoz na posteľ Patchwork, 220 x 240 cm
24,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Taštičkový matrac TREVISO MAX
121,92 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Opravná sada vaňového sifónu
1,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Panel bočný Adele 720x564 granát Mat
79,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Záhradná hadica plus /stojan/ 1/2 10-750. Tovar na mieru
1,09 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Luster Isla Čierna/Patina K-4912 LW1
77,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Stropné svietidlo COSTA biele
31,96 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Keramické umývadlo na dosku MEXEN MINI 40x30 cm biele
51,18 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
EXTOL CRAFT Kotúč lamel. šikmý korund 150mm 22,2mm
2,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Samolepiaca fototapeta do kuchyne Times Square
43,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
TI - DARA - HR 4007Q 5S rozety BBQ, kľučka/kľučka
100,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
ArtExt Úchyt na kuchynskú linku UA 116 Rozmer úchytu: 396 mm
10,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Mode 8629 cream - 200x290 cm Dywany Łuszczów
195,46 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile