Špeciálne riedidlá

Image
HELIOS TESSAROL RIEDIDLO 5 l
51,56 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Riedidlo Tessarol napríklad do farieb Tessarol alebo Bori lazúr
HENKEL - riedidlo Chemoprén PROFI 1 l
15,06 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Riedidlo na riedenie kontaktných lepidiel Chemoprén PROFI a KLASIK. Zároveň je vhodné na čistenie pracovného náradia, ktoré prichádza do styku s lepidlom.Riedidlo je vhodné aj na zhotovovanie predbežných náterov pred lepením lepidla Chemoprén, najmä na veľmi nasiakavých podkladoch.PoužitieRiedidlo opatrne primiešajte do lepidla.Pri zriedení v pomere 2:1 s lepidlom vzniká základný náter - penetrácia, ktorý sa používa ako predbežná úprava pred lepením na nasiakavých podkladoch.Pri použití na nástrekové nanášanie lepidla rieďte v pomere 1 diel lepidla a 0,5 dielu riedidla.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Horľavé kvapaliny kategória 2H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Cieľový orgán: Centrálny nervový systémAspiračná nebezpečnosť kategória 1H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Akútne nebezpečenstvo pre vodnú zložku životného prostredia kategória 1H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 1H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje cyklohexánEtyl-acetátVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P331 Nevyvolávajte zvracanie.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťTehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

V našej ponuke nájdete široký výber špeciálnych riedidiel, ktoré slúžia na rôzne účely a zabezpečujú jedinečné vlastnosti. V kategórii "Špeciálne riedidlá" sme vytvorili podkategóriu presne pre tieto výnimočné produkty, ktoré sa vyznačujú svojou špecifickou funkčnosťou a použitím. Špeciálne riedidlá v našom sortimente majú viacero využití, či už ide o priemyselné aplikácie, remeselné práce či umenie. Naša ponuka obsahuje rôzne typy a zloženia riedidiel, ktoré sa líšia vlastnosťami a účinkami. Sme presvedčení, že tu nájdete ten správny produkt, ktorý vyhovuje vašim individuálnym požiadavkám. V našej kategórii "Špeciálne riedidlá" nájdete napríklad riedidla určené pre priemyselné procesy, kde je potrebná vysoká odolnosť voči chemikáliám a extrémnym teplotám. Sú vhodné pre rôzne odvetvia, ako je automobilový, letecký alebo elektrotechnický priemysel. Tieto špeciálne riedidlá dokážu účinne odstrániť nečistoty a pretvárať povrchy podľa požiadaviek. Pre remeselné práce môžete využiť naše riedidlá, ktoré sú špeciálne vyrobené pre tieto účely. Ideálne na čistenie povrchov pred farbením, lepiacimi prácami alebo inštaláciou rôznych materiálov. Tieto riedidlá majú vysokú účinnosť, a tým zabezpečujú dokonalé výsledky a trvanlivosť remeselných prác. Okrem priemyselného a remeselného využitia ponúkame aj špeciálne riedidlá pre umelecké tvorivé práce. Tieto riedidlá majú výnimočné vlastnosti, ktoré zabezpečujú dokonalú spoľahlivosť, trvanlivosť a maximálnu kreativitu. Sú vhodné pre maliarov, sochárov, keramikov a iných umelcov, ktorí dbajú na každý detail a hľadajú najlepšie riešenia pre svoje diela. Pri výbere špeciálnych riedidiel si môžete byť istí, že investujete do kvalitných produktov, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy. Sme tu pre vás, aby sme vám s radou a pomocou pri výbere produktov pomohli dosiahnuť vaše ciele a výsledky, ktoré vás nadchnú. Nenechajte nič na náhodu a vyberte si z našej kategórie "Špeciálne riedidlá" tú správnu voľbu pre vaše potreby.

Image
Produkty

Populárne produkty

Orion Dóza sklo/bambus patent 0,5 l, 0,5 l
4,49 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Byvajsnami SK, FORD, 80x60 cm, biela
101,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kuchynská doska 40 cm mramor piemonte
39,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Polička Kiki VS2-94-BE/K white
59,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Zľava 9%
Rozšírenie skrini 1D Avis DP1/AV lakované pacific walnut/crystal
278,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
JarStol Rohová skriňa Indianapolis I-14 | jaseň svetlý
359,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Samolepiaca tapeta moderné prvky Mandaly v čiernobielom
49,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kulinář Petr Stupka Korenie bylinkové maslo, 60 g
2,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Záhradný kvetináč 2 ks vodný hyacint Dekorhome Hnedá
70,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Botník drevotrieska Dekorhome Čierna
183,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
FT - MADLO kód K02K 25x25 mm SP ks 300 mm, 25x25 mm, 325 mm
78,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Fotorám 40x60 cm, Falc 244060 2/4
18,90 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile