Tmely JUB

Image
JUBOLIN REPARATUR - Tmel na opravu prasklín biela 0,15 kg
4,03 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Vyrovnávacia hmota určená na opravu menších poškodení, prasklín, dier, rýh a pod. na stenových a stropných povrchoch.Vyznačuje sa veľkou tixotropnosťou - netečie a nevyteká z opravovaných miest, aj v prípade opravy hlbších poškodení.Opravené povrchy majú bielu farbu a je možné ich premaľovať so všetkými druhmi disperzných maliarskych farieb.Má dobrú prídržnosť na vápenné, vápenno-cementové aj cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky a zároveň je možné hmotu použiť aj na opravu neomietnutých betónových povrchov, vláknocementových dosiek, drevotriesok a pod.Výdatnosť:- množstvo použitého tmelu závisí od veľkosti poškodenia steny alebo stropuPríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez prachu, mastnoty, fľakov alebo iných nečistôt.Steny napadnuté stenovými plesňami je potrebné šetriť vhodnými protiplesňovými prípravkami a nátermi.Nové omietky pred sanáciou chýb a poškodení nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 7 až 10 dní na každý cm hrúbky a nové betónové povrchy minimálne mesiac.AplikáciaTmel z tuby vytlačte na nerezovú oceľovú špachtľu a vyplňte ním poškodené miesto.V prípade hlbokých poškodení postup zopakujte, pretože nanesená hmota sa pri tvrdnutí zmrašťuje.Počkajte, kým tmel zaschne, potom sanované miesto prebrúste jemným brúsnym papierom.Ak povrch pripravujete pre náročnejšie dekoratívne úpravy, použite brúsny papier č. 150, v iných prípadoch brúsny papier č. 80 a 120.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes škodlivá pre vodné životné prostredie v súlade s predpismi o klasifikácii chemikálií v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady CLP (ES) č. 1272/2008.Nebezpečenstvo pre ľudí: potencionálne môže spôsobiť alergickú reakciu.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:Pyritión zinočnatýVýstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P303+P361+P353 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P402+P404 Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, článok 58.Ochrana v nádobe je zabezpečená obsahom účinných látok: zmes: metylizotiazolin, benzizotiazolin, pyritión zinku.Označenie nebezpečenstva: -Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
JUBOLIN CLASSIC - Vnútorný disperzný tmel na steny a stropy 25 kg
34,27 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Jubolin je vnútorná vyrovnávacia hmota pre jemné vyrovnanie vnútorných stenových a stropných povrchov s menšími priehlbinami, prasklinami, dierami a ryhami.Povrchy opravované vyrovnávacou hmotou majú bielu farbu a je možné ich premaľovať všetkými druhmi disperzných maliarskych farieb.Hmota má dobrú prídržnosť na vápenné, vápenno-cementové aj cementové jemné omietky, sadrokartónové dosky, na zahladenie neomietnutých betónových povrchov, vláknocementových dosiek, drevotriesok a pod.Môže byť aplikovaná aj na už premaľované povrchy, je však dôležité, aby nedochádzalo k odlupovaniu pôvodného náteru.Výdatnosť:- 1,5-2 kg/m2 (výdatnosť pre dve vrstvy)Riedenie:-pripravená na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a iných nečistôt.Pred nanesením vyrovnávacej hmoty dezinfikujte povrchy v prípade, ak sú napadnuté stenovými plesňami.Nové omietky pred nanášaním vyrovnávacej hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 7-10 dní na každý cm hrúbky.Na nové betónové povrchy neaplikujte vyrovnávaciu hmotu skôr ako mesiac po betonáži.Pred aplikovaní vyrovnávacej hmoty aplikujte základný náter Akril Emulziu zriedenú s vodou v pomere 1:1.AplikáciaJedná sa o priemyselná pripravenú vyrovnávaciu hmotu a preto nie je potrebné žiadne dodatočné riedenie alebo dodatočná príprava.Hmotu aplikujte v dvoch vrstvách, pričom hrúbka jednotlivej vrstvy nesmie presiahnuť 1 až 2 mm, celková hrúbka dvoch vrstiev nesmie presiahnuť 3 mm.Hmotu aplikujte ručne - nerezovým oceľovým hladidlom a na celú upravovanú plochu.Povrch sa snažte čo najviac vyrovnať - v prípade potreby odstráňte prebytočný materiál hladidlom.Prvú vrstvu pred nanesením druhej, rovnako aj druhú, resp. záverečnú prebrúste jemným brúsnym papierom.Brúsenie môže byť ručné aj strojové.Ak povrchy bude následne dekoračne náročnejšie upravovaný, odporúčame použiť brúsny papier č. 150, v iných prípadoch použite brúsne papiere č. 80 a 120.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác dôkladne očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Naša podkategória Tmely JUB je špecializovaná na výrobu a predaj profesionálnych tmelových produktov spoločnosti JUB. Tieto vysoce kvalitné tmely sú navrhnuté tak, aby splnili všetky vaše potreby pri plynulom a presnom spojovaní rôznych materiálov. Naša široká škála tmelových produktov zahŕňa všetko od univerzálnych tmelov pre bežné použitie až po špeciálne tmely pre rôzne špecifické účely. Sme hrdí na to, že ponúkame výrobky, ktoré sú vyrobené s najvyššou starostlivosťou a podľa najnovších poznatkov a technológií v oblasti tmelových materiálov. Naša podkategória Tmely JUB je navrhnutá tak, aby vám pomohla vybrať si ten správny tmel pre vašu konkrétnu potrebu. Na našej webovej stránke nájdete podrobné informácie o každom produktoch, vrátane ich vlastností, použití a výhod, čo vám umožní jednoduchšie a rýchlejšie nájsť ten správny tmel pre vás. Okrem toho nájdete na našej webovej stránke aj často kladené otázky, praktické návody a tipy pre použitie našich tmelových produktov. Všetky tieto informácie vám pomôžu lepšie porozumieť našim produktom a správne ich používať, čím maximalizujete ich účinnosť a zároveň minimalizujete pravdepodobnosť chýb pri používaní. Našou prioritou je poskytnúť vám výrobky vysokej kvality, ktoré vám zabezpečia trvalú a spoľahlivú spojitosť. Všetky naše tmelové produkty prešli prísne testovanie a spĺňajú najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti. Ak hľadáte spoľahlivý a kvalitný tmel pre vaše potreby, navštívte našu podkategóriu Tmely JUB a nájdite si ten správny produkt pre vašu prácu. Sme presvedčení, že naša široká ponuka vmôže uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky a prinesie vám maximálnu spokojnosť.

Image
Produkty

Populárne produkty

MOTIP AUTO - Žiaruvzdorný lak transparentny 400 ml
13,53 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Vôňa do auta FRESH BAG New Car
2,34 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Stropná lampa AC170-250V čierna IP65 3000K PL1
24,99 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Stojacia lampa AYD XIII 150 cm béžová
68,82 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Bellatex Detská deka Ella Sovička, 100 x 155 cm
18,49 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Koberec 0.6/1.2 SI-18261 CHINDI
7,92 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Cestovný vankúšik Mráčiky, 28 x 28 cm
12,49 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
DÓZA NA SUŠIENKY Xmas - 2023
7,00 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Svietiaca LED dekorácia Tree shape 10 LED, 14,4 x 15 x 2,5 cm
4,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Product Images
Zľava 9%
Skriňa Ottawa 200 čierna
593,10 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
TESCOMA Držiak na tablet a mobil FlexiSPACE
9,49 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile