Tmely na kov

Image
HB BODY P980 - Tmel na opravy šedá 150 g
4,36 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Rýchloschnúci 1K plniaci základný náter pre všetky druhy farieb (syntetické - jednovrstvové alebo základné). Aplikuje sa v tenkých vrstvách a je brúsiteľný.Riedenie:- riedidlo 740Tuženie:- netuží saPríprava podkladuPovrchy na ktoré budete aplikovať  plnič musia byť suché, zbavené prachu a mastnoty.Najlepšie výsledky pre odmastenie dosiahnete pomocou Antisil 770.AplikáciaPripravte si zmes v pomere 4:1 s tužidlom 725 a následne pridajte riedidlo 740 (15-20%).Spracovateľnosť zmesi je do 50-60 minút.Následne naneste dve plné vrstvy s odtekaním 10-15 minút medzi jednotlivými vrstvami.K plnému preschnutiu dôjde za 2-3 hodiny.Po uschnutí je možné vykonať brúsenie za sucha P400-500 alebo za mokra P600-P1000.Odstráňte prach z brúsenia, mastnotu a povrch je pripravený na aplikáciu ďalších hmôt.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY 940 - Tesniaca hmota na predné okno čierna 300 ml
8,39 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Špeciálne lepidlo určené k izolácií predných skiel, reflektorov, pevných sklenených dielov a spojov karosérie. Lepidlo si udržuje svoju elasticitu a je odolné voči náhlym teplotným zmenám. Nie je určené k lepeniu skiel automobilov.Môže sa použiť aj pre utesnenie špár medzi materiálmi kov-betón a betón-betón.Riedenie:- neriedi saTuženie:- netuží saPríprava podkladuVhodnými pomôckami vyčistite priestor medzi gumovým tesniacim profilom skla a karosérie.Vlhkosť vysušte.V prípade korózie ju odstráňte oškrabaním alebo obrúsením a miesto ošetrite základným náterom. AplikáciaNožom odrežte špičku tuby tesne za závitom.Tubu vložte do vytláčacej pištole a vytlačte potrebné množstvo tesniacej hmoty.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírenýVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY P360 - Základný plnič čierna 1 L
20,17 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Akrylátový, izolačný antikorózny základ s výbornou priľnavosťou na originálne diely pre čiastočné alebo úplné opravy karosérie. Môže sa použiť dvoma spôsobmi - brúsenie za sucha alebo aplikácia wet on wet. Výdatnosť: - 4,5 - 12 m2/LRiedenie:- neriedi sa (riedidlo 740 pri aplikácií mokré na mokré)Tuženie:- tužidlo 720/tužidlo 722Príprava podkladuPred aplikáciou očistite povrchy od nečistôt a mastnoty.Odmastenie vykonajte pomocou Antisil 770 alebo 771.AplikáciaPripravte si hmotu v pomere 2:1 s tužidlom 720 alebo 722.Doba spracovateľnosti pripravenej zmesi je 30-45 minút. V prípade aplikácie mokré do mokrého sa náter aj riedi maximálne 20% riedidlom 740 alebo 741. Aplikujte pomocou striekacej pištole: 1-2 vrstvy pri aplikácií bez brúsenia a 2 vrstvy v prípade aplikácie mokré do mokrého.Doba schnutia je cca 30-60 minút pri teplote 60°C a pri aplikácií mokré do mokrého 20-30 minút.Časový úsek medzi jednotlivými vrstvami je 5-10 minút aj napriek tomu, že materiál vyzerá riedky.Uvedená doba je vhodná k tomu, aby sa predišlo stekaniu a bublinám.Aby ste docielili lepšieho brúsenia používajte BODY kontrolný sprej, ktorý sa musí použiť po zaschnutí alebo pred brúsením základu.Akákoľvek vada na povrchu, kde sa bude aplikovať plnič, môže byť opravená niektorým z tmelov BODY.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.H315 Dráždi kožu.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
BODY F250 - Tmel so skleným vláknom zelená 250 g
5,08 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Polyesterový dvojzložkový tmel s antikoróznymi účinkami. Obsahuje plnidlo vo forme krátkych sklených vlákien. Tmel je pružné, pevný a nepraská ani po nanesení silnej vrstvy. Rýchlo schne a je brúsiteľný.Riedenie:- neriedi saTuženie: -maximálne 2-3% (dodáva sa s tmelom)Príprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou tmelu čistý, suchý a bez nečistôt.Opravovaný povrch zdrsnite obrúsením.Odstráňte koróziu a ako posledné povrch odmastite.AplikáciaPripravte si potrebné množstvo tmelu spolu s tužidlom.Dobre premiešajte a aplikujte pomocou stierky v hrúbke 4-5 mm.Odporúčame tmeliť vo viacerých vrstvách, pretože tak vzniká pevnejšia ,,sendvičová" štruktúra.Po vytvrdnutí prebrúste za sucha brúsnym papierom P60.Pred lakovaním je nutné pretmelenie jemným tmelom, väčšie plochy striekacím tmelom a základovým plničomIdentifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:styrénVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.51052P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
SOUDAL - Klampiarsky tmel soudal - šedá 0,28 L
10,48 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Mimoriadne kvalitný jednozložkový lepiaci a spojovací tmel s vysokou pružnosťou. Po vytvrdnutí je trvalo elastický, má veľmi dobrú priľnavosť k väčšine povrchov a vynikajúcu odolnosť voči väčšine chemikálií.Má skvelú priľnavosť k pozinkovanému plechu, medi, titán - zinku a plastom.Vhodný je na spojovacie lepenie, opravy, tesnenie a tmelenie odkvapov, dažďových zvodov aj klampiarskych prvkov, tesnenie kameniny, lepenie strešných tašiek, tesnenie špár betónových podláh, lepenie dilatačných a vibračných spojov v stavebníctve a strojárenstve a mnoho ďalšieho.Veľkosť špáry:- minimálna šírka: 2 mm (lepenie), 5 mm (špárovanie)- maximálna šírka: 10 mm (lepenie), 30 mm- maximálna hĺbka: 45 mm (tmelenie)Podklady:- vhodné povrchy: všetky obvyklé stavebné materiály, väčšina kovov a plastov Príprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou tmelu čistý, suchý, bez mastnôt a prachu.Aplikácia Odrežte špičku a tmel vložte do aplikačnej pištole. Naneste na požadované miesto alebo do špár a následne povrch vyhlaďte. Vyhladenie povrchu je možné mydlovou vodou alebo pomocou Soudal vyhladzovač.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:Resp. Senz. 1, H334Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostrediePri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.Prvky označovaniaVýstražný piktogramVýstražné slovo: NebezpečenstvoObsahuje: 4,4´-metylédifenyldiizokyanát, EC 202-966-0.Výstražné upozorneniaH334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu pár.P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P342 + P311 Pri sťaženom dýchaní: volajte lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/štátnych/medzinárodných predpisov.Doplňujúce informácieEUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.„U osôb alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii. Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).“Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahyObal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomé.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky spĺňajúce kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č.1907/2006 (REACH) v platnom znení.

V našej ponuke nájdete široký výber tmelov na kov, ktoré sú vhodné pre rôzne druhy pracovných úloh a povrchov. Tmely na kov sú využívané v mnohých odvetviach, vrátane automobilového priemyslu, stavebníctva, remeselníckych prác a mnoho ďalších. Naša podkategória tmelov na kov obsahuje produkty od renomovaných výrobcov, ktoré zaručujú vysokú kvalitu, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Tmely sa vyrábajú za použitia najmodernejších technológií a sú navrhnuté tak, aby vyhovovali aj najnáročnejším požiadavkám. V našej ponuke nájdete rôzne typy tmelov na kov, medzi ktorými si môžete vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Ponúkame tmely s vysokou adhéziou a pevnosťou spojov, ktoré zabezpečia trvalé spojenie kovových povrchov. Taktiež máme v ponuke tmely, ktoré sú odolné voči vode, olejom, rozpúšťadlám a iným chemickým látkam, čo zaručuje ich dlhodobú odolnosť a spoľahlivosť. Ďalšou výhodou našich tmelov na kov je ich jednoduchá aplikácia. Sú vyrobené tak, aby boli ľahko aplikovateľné a rovnomerne sa rozotierali na povrchy. Tmely sú rýchloschnúce a tuhnú do pevného spoja, čo zaručuje ich okamžité použitie. Na našej webovej stránke nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch tmelov na kov, vrátane ich technických špecifikácií a použitie. Odporúčame tiež prečítať si recenzie od našich spokojných zákazníkov, ktorí s našimi tmelmi na kov dosiahli vynikajúce výsledky. Investujte do kvalitných tmelov na kov a zabezpečte si spoľahlivé a trvalé spojenia. Vyberte si ten správny tmel na kov z našej ponuky a presvedčte sa o ich vysokých vlastnostiach a kvalite.

Image
Produkty

Populárne produkty

MOTIP AUTO - Žiaruvzdorný lak transparentny 400 ml
13,53 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Vôňa do auta FRESH BAG New Car
2,34 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Stropná lampa AC170-250V čierna IP65 3000K PL1
24,99 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Stojacia lampa AYD XIII 150 cm béžová
68,82 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Bellatex Detská deka Ella Sovička, 100 x 155 cm
18,49 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Koberec 0.6/1.2 SI-18261 CHINDI
7,92 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Cestovný vankúšik Mráčiky, 28 x 28 cm
12,49 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
DÓZA NA SUŠIENKY Xmas - 2023
7,00 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Svietiaca LED dekorácia Tree shape 10 LED, 14,4 x 15 x 2,5 cm
4,99 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Product Images
Zľava 9%
Skriňa Ottawa 200 čierna
593,10 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
TESCOMA Držiak na tablet a mobil FlexiSPACE
9,49 €
Uvedená cena je platná k 27.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile